Key Cooperative Research Institute for Policy Studies of the Ministry of Foreign Affairs of the P.R.C (2022-2024)
DirectorHU Lingyuan
Deputy DirectorXIN Qiang
Academic Committee Members

XING Liju,  WU Xinbo,

SU Changhe, SONG Guoyou, ZHANG Guihong,

ZHANG Jiadong, HU Lingyuan, XIN Qiang