Director: HU Lingyuan                                   

Deputy Director: XIN Qiang

Academic Committee Members:

FENG Yujun, XING Liju,  WU Xinbo, SU Changhe, SONG Guoyou, ZHANG Guihong, ZHANG Jiadong, HU Lingyuan, XIN Qiang